گلزار بهاره
 

سبدگل خواستگاری

Currency 204,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 11 شاخه - گل رز هلندی لب ماتیکی 8 شاخه - گل لیلیوم صورتی 5 گل - گل آلسترمریا سفید 10 شاخه
در این سبدگل از گل آنتریوم بنفش که رنگ بنفش نماد قدرت و ثروت و لیلیوم صورتی که رنگ صورتی نماد آرامش و آلسترمریا سفید که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد استفاده شده است که برای مراسم خواستگاری بسیار مناسب است

Currency 192,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز هلندی لب ماتیکی 13 شاخه - گل لیلیوم صورتی 6 گل - گل آلسترمریا زرد 8 شاخه
در این سبدگل از 13 شاخه گل رز لب ماتیکی و گل لیلیوم صورتی استفاده است که لیلیوم صورتی نماد آرامش می باشد و گل آلسترمریا زرد جلوه خاصی به این سبدگل داده است که برای مراسم خواستگاری بسیار مناسب می باشد

Currency 312,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز سفید هلندی 10 شاخه - گل رز لب ماتیکی هلندی 6 شاخه - گل لیلیوم کرم 8 گل - گل لیلیوم مدل نیف 6 گل
در این مدل سبدگل فانتزی از گل رز سفید که نماد ملایمت و مهربانی و رز لب ماتیکی که نماد آرامش می باشد استفاده است شده است تزیین دو قفس سفید هم جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 468,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم پیروزی 13 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 10 گل -گل آلسترمریا سفید 10 شاخه - گل ارکیده دندربیوم (در صورت نبودن گل ارکیده فارانوبسیس زده می شود)
در این سبدگل زیبا از گلهای آنتریوم پیروزی - لیلیوم و آلسترمریا و ارکیده استفاده شده استفاده شده است که جلوه بسیار زیبایی دارد لازم به ذکر است گل ارکیده گونه های بسیار زیادی دارد که یکی از زیبا ترین های آن فارانوبسیس می باشد

Currency 312,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آلسترمریا زرد - صورتی - سفید - قرمز تعدادکل 80 شاخه
در این سبدگل که به صورت گرد گل آرایی شده است از یک نوع گل به نام آلسترمریا ترکیب چند رنگ مختلف استفاده شده است که به این مدل بهاره گفته می شود که برای هدیه دادن و مراسم خواستگاری و بله برون و .... بسیار مناسب می باشد

Currency 210,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل داودی میناتور سفید - داودی میناتور صورتی و سبز - گل آلسترمریا سفید
در این سبدگل که به صورت گرد کارشده است از ترکیب گلهای داودی میناتور سبز و صورتی و. سفید و گل آلسترمریا سفید استفاده شده است که این مدل به مدل بهاره معروف است

Currency 222,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 5 شاخه - گل لیلیوم سفید 3 شاخه - گل داودی مینیاتور صورتی 3 دسته - گل آلسترمریا سفید 10 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 10 گل - گل رز صورتی 5 شاخه
در این سبدگل از ترکیب چند گل مختلف استفاده شده است با ترکیب چند رنگ مختلف که در این سبدگل از ترکیب گلهایی مانند آنتریوم - لیلیوم - رز - داودی مینیاتور استفاده شده است که برای مراسم بله برون و خواستگاری بسیار مناسب می باشد

Currency 168,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 4 شاخه - گل رز لب ماتیکی هلندی 6 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 6 گل - گل آلسترمریا قرمز 10 شاخه
در این سبدگل از گلهای آنتریوم - رز - لیلیوم و آلسترمریا قرمز استفاده شده است که برای مراسم خواستگاری و بله برون بسیار مناسب می باشد

Currency 168,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 6 شاخه - گل لیلیوم کرم 5 گل - گل داودی مینیاتور قهوه ای 2 دسته
در این سبدگل از آنتریوم بنفش - لیلیوم کرم و داودی مینیاتور قهوه ای استفاده شده است که آنتریوم بنفش نماد قدرت و ثروت می باشد و لیلیوم کرم و داودی میناتور قهوه ای جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 300,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 7 شاخه - گل رز قرمز هلندی 20 شاخه - گل لیلیوم سفید 7 گل
در این سبدگل از رز قرمز هلندی - آنتریوم سفید و لیلیوم سفید استفاده شده است که رز قرمز بیانگر عشق و محبت می باشد و انتریوم سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که برای مراسم بله برون و خواستگاری و قدم نو رسیده بسیار مناسب می باشد .

Currency 420,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیلیوم کرم 20 گل - گل رز لب ماتیکی 22 شاخه - گل رز صورتی هلندی 10 شاخه - گل آنتریوم بنفش 18 شاخه
در این سبدگل از لیلیوم کرم - رز لب ماتیکی و رز صورتی و آنتریوم بنفش استفاده است که رنگ بنفش نماد قدرت و ثروت و رنگ صورتی نماد آرامش می باشد که برای مراسم خواستگاری بسیار زیبا و مناسب می باشد

Currency 456,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم مدل پیروزی 14 شاخه - گل رز لب ماتیکی هلندی 22 شاخه - گل ارکیده سفید 7 شاخه (در صورت نبودن از گل ارکیده فارانوبسیس استفاده می شود)
این مدل یک مدل خاص گل آرایی می باشد که در آن از آنتریوم پیروزی - رز هلندی لب ماتیکی و ارکیده سفید استفاده شده است اگر به دنبال سبدگل خاصی می باشید این کار رو بهتون پیشنهاد می کنیم

Currency 408,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 13 شاخه - گل رز هلندی لب ماتیکی 30 شاخه - گل لیلیوم سفید 4 گل
در این سبدگل از گلهای آنتریوم - رز و لیلیوم سفید استفاده شده است که آنتریوم بنفش نماد قدرت و ثروت و لیلیوم سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که برای مراسم خواستگاری بسیار مناسب می باشد

Currency 216,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 7 شاخه - گل لیلیوم صورتی 12 گل - گل لیسی انتوس کرم 3 دسته
در این سبدگل از گل آنتریوم بنفش استفاده شده است که رنگ بنفش نماد قدرت و ثروت می باشد و لیلیوم صورتی و لیسی انتوس کرم که جلوه خاصی به این سبد گل داده است برای مراسم خواستگاری بسیار زیبا می باشد

Currency 228,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیلیوم مدل نیف 30 گل
در این سبدگل کاملا از گل لیلیوم استفاده شده است که یکرنگی این گل جلوه خاصی به این سبدگل داده است که برای مراسم خواستگاری و بله برون و قدم نو رسیده بسیار مناسب است

Currency 336,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز سفید هلندی 30 شاخه - گل آنتریوم پیروزی 5 شاخه - گل لیلیوم صورتی 7 گل
در این سبدگل از 30 شاخه گل رز سفید که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد استفاده شده است که گل آنتریوم و لیلیوم صورتی هم جلوه خاصی به این سبدگل داده است که برای مراسم بله برون و خواستگاری بسیار مناسب می باشد

Currency 480,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل ارکیده دندربیوم سفید و صورتی 15 شاخه (در صورت نبودن از گل جایگزین ارکیده فارانوبسیس استفاده می شود)-گل رز لب ماتیکی 4 شاخه - گل آنتریوم بنفش 4 شاخه - گل رز سفید هلندی 6 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 3 گل
این مدل یکی از زیباتزین مدل های گل آرایی می باشد که برای مراسم خواستگاری - بله برون و قدم نو رسیده بسیار مناسب است اگر به دنبال مدل خاصی هستید این مدل بهتون پیشنهاد می کنیم

Currency 684,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل ارکیده فارانوبسیس 50 گل -آنتریوم صورتی 10 شاخه -رز سفید هلندی 40 شاخه - رز لب صورتی 20 شاخه
در این سبدگل از گل آنتریوم صورتی و رز سفید و صورتی استفاده شده است که رنگ صورتی نماد ارامش و رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد گل ارکیده سفید فارانوبسیس جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 216,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 6 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 11 گل - گل آلسترمریا کرم 7 شاخه - گل رز مینیاتور 2 دسته

Currency 336,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 7 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 10 شاخه - گل شیپوری قرمز 10 شاخه - گل ارکیده فارانوبسیس صورتی 20 گل - گل آلسترمریا بنفش 7 شاخه - گل فرزیا قرمز 2 دسته
در این سبدگل زیبا و خاص از گلهای بنفش و صورتی عمدتا استفاده شده است که گل بنفش نماد قذرت و ثروت مانند آنتریوم و گل صورتی نماد آرامش مانند لیلیوم و ارکیده می باشد که برای مراسم خواستگاری بسیار مناسب می باشد

Currency 582,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 20 شاخه - گل ارکیده فارانوبسیس سفید 45 گل - گل لیلیوم مدل نیف 7 گل - گل آنتریوم پیروزی 6 شاخه - گل شیپوری زرد 10 شاخه - گل شیپوری قرمز 5 شاخه
در این سبدگل بسیار زیبا (از نظرما) از گل ارکیده فارانوبسیس سفید که جلوه خاص و زیبایی به این سبدگل داده است استفاده شده است گل شیپوری زرد و قرمز هم زیبایی خاصی این سبدگل داده است

Currency 312,000 product-img
close

گلهای کارشده : گل آنتریوم صورتی 9 شاخه - گل لیلیوم صورتی 9گل - ارکیده فارانوبسیس صورتی 15 گل - گل فرزیا صورتی 3 دسته - گل داودی مینیاتور صورتی 2 دسته
در این سبد گل از تم صورتی استفاده شده است که تمامی گلهای صورتی مانند آنتریوم صورتی - لیلیوم صورتی - فرزیا صورتی - داودی مینیاتور صورتی - که رنک صورتی نماد آرامش می باشد

Currency 276,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سبز 7 شاخه - گل آنتریوم کرم 5 شاخه -گل لیلیوم سفید 8 گل - گل ارکیده فارانوسیس صورتی 15 گل
در این سبدگل از آنتریوم کرم و سبز استفاده شده است که لیلیوم سفید و ارکیده صورتی جلوه زیبایی به این سبدگل داده است که رنگ سفید نماد ملایمت و رنگ صورتی نماد آرامش می باشد

Currency 252,000 product-img
close

گلهای کار شده : آنتریوم قهوه ای 6 شاخه - گل لیلیوم صورتی 8 گل - گل ارکیده فارانوبسیس سفید 8 گل
در این سبدگل از گل آنتریوم قهوه ای و لیلیوم صورتی و ارکیده سفید استفاده شده است که گل ارکیده جلوه خاصی به این سبد داده است که برای مراسم خواستگاری و بله برون بسیار زیبا می باشد .