گلزار بهاره
 

سبدگل خواستگاری

Currency 420,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 13 شاخه - گل رز لب ماتیکی هلندی 17 شاخه - گل رز سفید هلندی 16 شاخه - گل آلسترمریا صورتی 10 شاخه - گل لیلیوم صورتی 15 گل

Currency 432,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل شیپوری سفید 35 شاخه - گل آلسترمریا زرد 20 شاخه - گل داودی مینیاتور صورتی 5 دسته - گل داودی مینیاتور قهوه ای 5 دسته
در این سبدگل که به صورت گرد گل آرایی شده است از گل شیپوری سفید در قدیم برای تاج گذاری پادشاهان استفاده می شد و امروزه نشانگر افتخار و جذابیت می باشد و گل آلسترمریا و داودی جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 576,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 55 شاخه - گل رز سفید هلندی 30 شاخه
در این سبدگل که از گل رز سفید و قرمز استفاده شده است که رز قرمز بیانگر رساندن پیام عشق به معشوق می باشد و رز سفید بیانگر ملایمت و مهربانی می باشد که برای مراسم خواستگاری بسیار مناسب می باشد

Currency 468,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 15 شاخه - گل لیسی انتوس بنفش 5 دسته - گل رز سفید هلندی 30 شاخه - گل لیلیوم سفید 15 گل
در این سبد گل خاص و زیبا از گلهای آنتریوم بنفش لیسی انتوس بنفش و رز سفید استفاده شده است که رنگ بنفش نماد قدرت و ثروت و رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که برای مراسم خواستگاری بسیار مناسب می باشد

Currency 324,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 14 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 15 گل - گل رز لب ماتیکی هلندی 6 شاخه - گل رز سفید هلندی 3 شاخه - گل آلسترمریا صورتی 10 شاخه
در این سبدگل از گلهای آنتریوم - لیلیوم - رز و آلسترمریا کار شده است که هر یک در دنیای امروز دارای معانی زیبا می باشد به عنوان مثال گل آنتریوم بنفش نماد قدرت و ثروت می باشد که برای مراسم های خواستگاری - بله برون و هدیه دادن بسیار مناسب می باشد

Currency 408,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 40 شاخه
در این سبدگل از 40 شاخه گل رز قرمز استفاده شده است که گل رز قرمز بیانگر رساندن عشق به معشوق می باشد که برای مراسم خواستگاری و بله برون و حتی ولنتاین بسیار خاص و زیبا می باشد

Currency 312,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم پیروزی 15 شاخه - گل رز سفید هلندی 6 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 15 گل - گل آلسترمریا سفید 10 شاخه
در این سبدگل از گل آنتریوم مدل پیروزی و لیلیوم و رز و آلسترمریا استفاده شده است که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی و رنگ صورتی نماد آرامش می باشد که برای مراسم خواستگاری - بله برون بسیار مناسب می باشد

Currency 324,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیسی انتوس سفید - گل لیسی انتوس کرم - گل لیسی انتوس چیتی - گل لیسی انتوس صورتی - داودی مینیاتور قهوه ای - گل آلسترمریا کرم -گل داودی مینیاتور سبز
در این سبدگل که به صورت گرد کار شده است از ترکیب چند گل مختلف با رنگ های مختلف استفاده شده است گلهایی مانند لیسی انتوس - آلسترمریا-داودی مینیاتور که جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 444,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیلیوم مدل نیف 30 گل - گل لیسی انتوس صورتی 5 دسته - گل آلسترمریا قهوه ای 20 شاخه - گل لیسی انتوس بنفش 2 دسته
در این سبدگل که به صورت گرد کار شده است از ترکیب 3 گل لیلیوم-لیسی انتوس-گل آلسترمریا قهوه ای کار شده است که بسیار زیبا و خاص می باشد که برای مراسم خواستگاری - بله برون و هدیه دادن بسیار مناسب می باشد

Currency 216,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیسی انتوس بنفش 6 دسته - گل آلسترمریا سفید 15 شاخه - گل داودی مینیاتور سفید 5 دسته - گل داودی مینیاتور صورتی 2 دسته - گل داودی مینیاتور سبز 2 دسته
در این سبدگل که به صورت گرد کار شده است از ترکیب گلهای مختلف استفاده شده است که به آن مدل بهاره گقته می شود از ترکیب رنگ بنفش و سفید و سبز استفاده شده است

Currency 216,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز سفید هلندی 12 شاخه - گل آنتریوم صورتی 4 شاخه - گل داودی مینیاتور سبز 2 دسته - گل لیلیوم صورتی 8 گل
در این سبدگل از گل آنتریوم صورتی - رز سفید - لیلیوم صورتی و داودی مینیاتور سبز استفاده شده است که رنگ صورتی نماد آرامش و رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی و رنگ سبز نمادآزادی و رهایی می باشد که برای مراسم خواستگاری بسیار مناسب می باشد .

Currency 324,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 11 شاخه - گل رز لب ماتیکی 12 شاخه - گل لیلیوم صورتی 15 گل - گل داودی مینیاتور صورتی 3 دسته
در این سبدگل از گلهای آنتریوم - لیلیوم صورتی و رز لب ماتیکی و داودی میناتور استفاده شده است که برای مراسم خواستگاری بسیار شیک و مناسب می باشد

Currency 348,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 9 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 25 گل - گل آلسترمریا بنفش 10 شاخه - گل رز لب ماتیکی هلندی 13 شاخه
در این سبدگل از گلهای آنتریوم بنفش - لیلیوم مدل نیف و آلسترمریا بنفش استفاده شده است که رنگ بنفش نماد قدرت و ثروت می باشد و لیلیوم جلوه خاصی به این سبدگل داده است که برای مراسم خواستگاری بسیار مناسب می باشد

Currency 156,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز صورتی 6 شاخه - گل آنتریوم صورتی 3 شاخه - گل لیلیوم صورتی 2 گل -گل داودی مینیاتور سبز 2 دسته
در این سبدگل از گلهای آنتریوم - لیلیوم و رز صورتی استفاده شده است که رنگ صورتی نماد آرامش می باشد و داودی مینیاتور سبز که جلوه خاصی به این سبدگا داده است که برای خواستگاری بسیار مناسب می باشد

Currency 306,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 5 شاخه - گل آلسترمریا سفید 10 شاخه - گل آلسترمریا قرمز 10 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 20 گل
در این سبدگل که بر روی توپ قهوه ای کار شده است از گلهای سفید و صورتی استفاده شده است که گل صورتی نماد آرامش و گل سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که برای مراسم خواستگاری بسیار مناسب می باشد

Currency 480,000 product-img
close

گلهای کار شده : گا رز هلندی لب ماتیکی 40 شاخه - گل آلسترمریا بنفش 15 شاخه
در این مدل سبدگل که به صورت خاص گل آرایی شده است از 40 شاخه گل رز هلندی لب ماتیکی و 15 شاخه آلسترمریا بنفش که رنگ بنفش نشان دهنده قدرت و ثروت می باشد که برای مراسم خواستگاری بسیار مناسب می باشد .

Currency 288,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 16 شاخه - گل رز سفید 10 شاخه - گل آلسترمریا صورتی 10 شاخه - گل داودی مینیاتور سبز 3 دسته
در این مدل از شبدگل که برای مراسم خواستگاری و بله برون بسیار خاص و زیبا می باشد از گل آنتریوم صورتی که رنگ صورتی نماد آرامش و رز سفید نماد ملایمت و مهربانی و آلسترمریا و داودی مینیاتور سبز استفاده شده است

Currency 336,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 40 شاخه
در این سبدگل شیک و زیبا از 40 شاخه گل رز قرمز استفاده شده است که گل رز قرمز بیانگر و نماد رساندن عشق به معشوق می باشد که برای مراسم خواستگاری و بله برون و ولنتاین بسیار مناسب می باشد

Currency 360,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 18 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 15 گل - گل رز لب ماتیکی هلندی 7 شاخه- گل ارکیده دندربیوم (در صورتی نبودن گل ارکیده فارانوبسیس استفاده می شود)
در این سبدگل خاص و زیبا از گل آنتریوم بنفش - لیلیوم و رز استفاده شده است که هریک یه معنای خاص و زیبا دارد گل ارکیده هم جلوه خاصی و زیبایی به این سبدگل داده است که برای مراسم خواستگاری و بله برون و هدیه دادن بسیار مناسب می باشد

Currency 336,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 40 شاخه
در این سبدگل از 40 شاخه رز قرمز هلندی استفاده شده است که مدلی بسیار زیبا دارد رز قرمز بیانگر و نماد رساندن عشق به معشوق می باشد که برای مراسم خواستگاری و بله برون و ولنتاین بسیار زیبا و خاص می باشد

Currency 192,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 5 شاخه - گل رز سفید هلندی 11 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 6 گل - گل آلسترمریا زرد 8 شاخه
در این سبدگل از گل آنتریوم بنفش و لیلیوم استفاده شده است که رنگ بنفش نماد قدرت و ثروت می باشد و رز سفید که جلوه خاص و زیبایی به این سبدگل داده است نماد پاکی و مهربانی می باشد

Currency 456,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 40 شاخه - گل رز سفید هلندی 20 شاخه
در این سبدگل زیبا از گل رز قرمز و سفید استفاده شده است که گل رز قرمز نماد رساندن عشق به معشوق می باشد و رز سفید نماد پاکی و مهربانی می باشد که برای مراسم خواستگاری - بله برون - ولنتاین بسیار مناسب می باشد

Currency 156,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 5 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 6 گل - گل رز سفید هلندی 6 شاخه
در این سبدگل از گل آنتریوم بنفش - لیلیوم و رز سفید استفاده شده است که رنگ بنفش نماد قدرت و ثروت و رز سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که برای مراسم خواستگاری و بله برون و هدیه دادن بسیار مناسب است

Currency 336,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 32 شاخه - گل رز سفید هلندی 12 شاخه
در این سبدگل از گل رز قرمز و گل رز سفید استفاده شده است که گل رز قرمز بیانگر عشق به معشوق می باشد و گل رز سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که برای مراسم خواستگاری بسیار مناسب می باشد .