گلزار بهاره
 

سبدگل ترحیم

Currency 1,380,000 product-img
close

گل آنتریوم 120 شاخه - گل لیلیوم سفید 15 شاخه - گل ارکیده فرنوبسیس 35 گل

Currency 630,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل شیپوری 50 شاخه - گل آنتریوم سفید 30 شاخه - گل رز سفید 15 شاخه - پایه به ارتفاع یک متر و سفال می باشد - در صورت نبودن گل شیپوری به علت تغییر فصل گل جایگزین استفاده می شود .

Currency 1,260,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیلیوم سفید 35 شاخه گل لیلیوم مدل نیف 35 شاخه گل آنتریوم سفید 20 شاخه پایه سفید و سفال می باشد