گلزار بهاره
 

سبدگل ترحیم

Currency 400,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز سفید 30 شاخه - گل آلسترمریا سفید 30 شاخه - گل لیلیوم سفید 35 گل -گل آنتریوم سفید 5 شاخه
در این سبدگل که کاملا از گلهای سفید مانند آنتریوم - آلسترمریا - لیلیوم و رز استفاده شده است برای مراسم ترحیم بسیار مناسب و زیبا می باشد چون رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد .

Currency 370,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 20 شاخه - گل لیلیوم سفید 20 شاخه- گل آلسترمریا سفید 10 شاخه - گل رز سفید هلندی 6 شاخه
در این سبدگل که برای مراسم ترحیم بسیار زیبا می باشد تماما از گلهای سفید استفاده شده است که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که گلهایی که در این سبدگل استفاده است گل آنتریوم - لیلیوم - رز و السترمریا می باشد

Currency 200,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل گلایل سفید 50 شاخه - گل آنتریوم قهوه ای 8 شاخه - گل لیلیوم سفید 15 گل
در این مدل که بر روی پایه فرفورژه می باشد از 50 شاخه گل گلایل سفید و گل آنتریوم قهوه ای و لیلیوم سفید استفاده شده است که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد

Currency 270,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل گلایل سفید 70 شاخه - گل آنتریوم قهوه ای 7 شاخه - گل لیلیوم سفید 15 گل - گل آلسترمریا کرم 10 شاخه
در این مدل تاج گل که برای مراسم ترحیم بسیار مناسب می باشد از گل گلایل که گل گلایل به معنای شمشیر در زمان یونان قدیم می باشد استفاده شده است که در آن به غیر از این گل - از گل لیلیوم سفید و آنتریوم و آلسترمریا هم استفاده شده است

Currency 350,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل گلایل سفید 100 شاخه -گل آنتریوم صورتی 14 شاخه - گل لیلیوم صورتی 20گل - گل داودی مینیاتور صورتی 3 دسته
در این تاج گل از 100 شاخه گل گلایل استفاده شده است که گل گلایل معنایی لاتین دارد و به معنای شمشیر است و آنتریوم صورتی و لیلیوم صورتی که رنگ صورتی نماد آرامش می باشد استفاده شده است

Currency 270,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 7 شاخه - گل لیلیوم سفید 20 گل - گل رز سفید 9 شاخه - گل آلسترمریا سفید 10 شاخه

Currency 450,000 product-img
close

گلهای کار شده : آنتریوم سفید 35 شاخه - گل لیلیوم کرم 18 گل - گل لیلیوم سفید 13 شاخه - گل مریم 20 شاخه - گل داودی مینیاتور سفید5 دسته
در این تاج گل از گلهای سفید آنتریوم - لیلیوم - داودی و مریم استفاده شده است که رنگ سفید نماد ملایمت و پاکی می باشد که برای مراسم ترحیم بسیار مناسب می باشد

Currency 670,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل استرزیا 70 شاخه - گل شبو 40 شاخه - گل لیلیوم کرم 60 گل
این تاج گل که برای مراسم ترحیم مورد استفاده قرار می گیرد بسیار زیبا می باشد که در ان از گل استرزیا و لیلیوم کرم و شبو سفید که نماد محبت و پاکی می باشد استفاده شده است

Currency 750,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل استرزیا 80 شاخه - گل آنتریوم سفید 18 شاخه - گل شبو 50 شاخه - گل لیلیوم کرم 20 شاخه -

Currency 220,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل گلایل سفید 50 شاخه - گل شبو 20 شاخه - گل آنتریوم سفید - سبز 6 شاخه گل لیلیوم مدل نیف 7 گل

Currency 440,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم قرمز گوش سبز 50 شاخه -ئ گل آلسترمریا زرد 10 شاخه گل آنتریوم قهوه ای 5 شاخه

Currency 780,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 40 شاخه گل آنتریوم سبز 17 شاخه گل آنتریوم گوش سیز 13 شاخه گل استرزیا 15 شاخه گل شبو 40 شاخه گل رز سفید 13 شاخه

Currency 670,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل استرزیا 70 شاخه گل آنتریوم سفید 5 شاخه گل لیلیوم 10 گل گل شبو 40 شاخه گل آلسترمریا کرم 10 شاخه

Currency 270,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل گلایل 50 شاخه - گل شبو 20 شاخه - گل آنتریوم سبز 6 شاخه - گل لیلیوم صورتی 4 گل گل آلسترمریا بنفش 10 شاخه

Currency 490,000 product-img
close

گلهای کار شده :
گل استرزیا 42 شاخه - گل آنتریوم سبز 6 شاخه گل لیلیوم کرم 14 گل - گل شبو 40 شاخه

Currency 740,000 product-img
close

گلهای کار شده :
گل استرزیا 80 شاخه - گل آنتریوم سبز 12شاخه - گل لیلیوم کرم 15 شاخه - گل شبو 50 شاخه

Currency 730,000 product-img
close

گلهای کار شده :
گل استرزیا 80 شاخه - گل آنتریوم سفید 15 شاخه - گل شبو 50 شاخه - گل لیلیوم کرم 18 گل

Currency 380,000 product-img
close

گلهای کا رشده :
گل گلایل 70 شاخه - گل مریم 20 شاخه - گل لیلیوم سفید 20 گل - گل داودی مینیاتور سفید 5 دسته- گل آنتریوم سفید 13 شاخه

Currency 785,000 product-img
close

گلهای کار شده :
گل استرزیا 80 شاخه - گل لیلیوم کرم 20 گل - گل آنتریم لب ماتیکی 6 شاخه

Currency 830,000 product-img
close

گلهای کار شده
گل آنتریوم سفید 100 شاخه - گل لیلیوم کرم 25 شاخه

Currency 720,000 product-img
close

گلهای کا رشده :
گل استرزیا 80 شاخه - گل آنتریوم سفید 8 شاخه - گل لیلیوم کرم 11 گل - گل شبو 50 شاخه

Currency 480,000 product-img
close

گلهای کا رشده
گل استرزیا 50 شاخه - گل لیلیوم سفید 10 گل - گل داودی میناتور سفید 6 دسته گل شبو 50 شاخه (در صورت نبودن به علت تغییر فصل گل جایگزین استفاده می شود )

Currency 1,150,000 product-img
close

گل آنتریوم 120 شاخه - گل لیلیوم سفید 15 شاخه - گل ارکیده فرنوبسیس 35 گل

Currency 525,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل شیپوری 50 شاخه - گل آنتریوم سفید 30 شاخه - گل رز سفید 15 شاخه - پایه به ارتفاع یک متر و سفال می باشد - در صورت نبودن گل شیپوری به علت تغییر فصل گل جایگزین استفاده می شود .