گلزار بهاره
 

سبدگل ترحیم

Currency 800,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 85 شاخه - گل رز گلبهی 60 شاخه - گل لیلیوم کرم 40 گل

Currency 580,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 56 شاخه - گل رز سفید هلندی 25 شاخه - گل رز لب صورتی 10 شاخه - لیلیوم صورتی 16 گل

Currency 800,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 85 شاخه - گل رز سفید 30 شاخه - گل لیلیوم سفید 35 شاخه

Currency 145,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 6 شاخه - گل لیلیوم سفید 10 گل - گل آلسترمریا سفید 10 شاخه

Currency 340,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 13 شاخه - گل رز سفید هلندی 20 شاخه - گل لیلیوم سفید 12 گل
در این سبدگل که به صورت گرد کار شده است از گلهای آنتریوم- رز و لیلیوم سفید استفاده شده است که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد و برای مراسم ترحیم بسیار مفید می باشد

Currency 780,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل میخک سفید 300شاخه - گل آنتریوم سفید 70 شاخه - گل جربرا سفید 30 شاخه
اگر به دنبال یک سبدگل شیک و خاص برای مراسم ترحیم هستید این کار و بهتون پیشنهاد می کنیم گل کاملا سفید برای مراسم ترحیم بسیار زیبا می باشد در این سبدگل هم از گلهای میخک - آنتریوم و جربرا استفاده شده است که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باش

Currency 650,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل گلایل سفید 120 شاخه - گل لیلیوم کرم 30 گل - گل آلسترمریاسفید30 شاخه - گل آلسترمریا صورتی 20 شاخه
در این تاج گل دو طبقه از گلهای گلایل سفید - آلسترمریا سفید و صورتی و لیلیوم کرم استفاده شده است که ترکیب گل لیلیوم با گل آلسترمریا سفید و صورتی بسیار زیبا می باشد که برای مراسم ترحیم بسیار زیبا می باشد

Currency 380,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل گلایل سفید 90 شاخه - گل آنتریوم لب صورتی 9 شاخه - گل لیلیوم صورتی 16 گل
در این تاج گل از گلهای گلایل سفید - لیلیوم صورتی و آنتریوم لب صورتی استفاده شده است که ترکیب این سه گل جلوه خاصی به این تاج گل داده است

Currency 650,000 product-img
close

گلهای کارشده : گل گلایل سفید 130 شاخه - گل شیپوری سفید 30 شاخه (در صورت نبودن به علت تغییر فصل و به کار بردن گل جایگزین لطفا با فروشگاه تماس بگیرید) - گل لیلیوم سفید 15 گل -گل زنبق سفید 20 شاخه
در این تاج گل دو طبقه تماما از گلهای سفید استفاده شده است که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که ترکیب گل شیپوری سفید با گل گلایل سفید و لیلیوم سفید جلوه خاصی به این تاج گل داده است

Currency 1,300,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل استرزیا 65 شاخه - گل آنتریوم سفید 30 شاخه - گل لیلیوم صورتی 60 گل - گل ارکیده دندربیوم 40 شاخه (در صورت نبودن گل ارکیده فالانوبسیس استفاده می شود)
در این تاج گل زیبا از گلهای استرزیا - آنتریوم و لیلیوم صورتی استفاده شده است که گل ارکیده هم جلوه خاص و زیبایی به این سبدگل داده است که برای مراسم ارحیم بسیار مفید می باشد

Currency 1,200,000 product-img
close

گلهای کارشده : گل آنتریوم سفید 100 شاخه - گل لیلیوم صورتی 75 گل - گل داودی مینیاتور سفید 10 دسته
در این تاج گل که به صورت 5 تیکه گل آرایی شده است از گل آنتریوم سفید و لیلیوم صورتی استفاده شده است که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی و رنگ صورتی نماد آرامش می باشد

Currency 780,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 95 شاخه - گل داودی مینیاتور قهوه ای و سفید هرکدام 6 دسته
در این سبدگل از گل داودی مینیاتور سفید و قهوه ای و آنتریوم سفید استفاده شده است که برای مراسم ترحیم بسیار زیبا می باشد

Currency 1,100,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 90 شاخه - گل لیلیوم کرم 40شاخه - گل آلسترمریا سفید 30 شاخه
در این سبدگل فانتزی از گلهای آنتریوم سفید + لیلیوم کرم + آلسترمریا سفید استفاده شده است که ترکیب این گلها در کنار هم و سفید بودن گلها جلوه خاص و زیبایی به این سبدگل داده است که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد

Currency 1,100,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 65 شاخه - گل لیلیوم سفید 25 شاخه - گل داودی مینیاتور سفید 5 دسته
در این تاج گل از ترکیب گل آنتریوم سفید - لیلیوم سفید و داودی مینیاتور سفید استفاده شده است که ترکیب گل سفید جلوه خاصی به این سبدگل داده است که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که برای مراسم ترحیم بسیار مناسب می باشد

Currency 700,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل استرزیا 40 شاخه - گل آنتریوم لب صورتی 13 شاخه - گل لیلیوم قرمز 20 گل - گل ارکیده فالانوبسیس سفید 40 گل - گل آلسترمریا کرم 15 شاخه
در این تاج گل دو طبقه از ترکیب گلهای استرزیا - آنتریوم - لیلیوم قرمز و السترمریا کرم استفاده شده است مه گل ارکیده فالانوبسیس جلوه خاص و زیبایی به این تاج گل داده است

Currency 350,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل گلایل سفید 130 شاخه - گل آنتریوم سبز 7 شاخه - گل لیلیوم صورتی 10 گل
در این تاج گل از گلایل سفید - آنتریوم سبز و لیلیوم صورتی استفاده شده است که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی و رنگ صورتی نماد آرامش و رنگ سمت نماد آزادی می باشد

Currency 380,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل گلایل سفید 100 شاخه - گل شبو سفید 30 شاخه - گل لیلیوم صورتی 10 گل - گل آنتریوم لب صورتی 10 شاخه - گل شیپوری سفید 10 شاخه (در صورت نبودن از گل آنتریوم لب صورتی استفاده می شود)
در این تاج گل از گلهای گلایل - لیلیوم - آنتریوم - لیلیوم و شیپوری استفاده شده است که ترکیب این گلهای در کنار هم جلوه زیبایی به این تاج گل داده است

Currency 340,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل گلایل سفید 100 شاخه - گل شبو 30 شاخه (در صورت نبودن به علت تغییر فصل - گل گلایل استفاده می شود )گل آنتریوم صورتی 7 شاخه - گل لیلیوم صورتی 10گل
در این پایه نقاشی که برای مراسم ترحیم می باشد از گل گلایل سفید و آنتریوم و لیلیوم صورتی استفاده شده است که رنگ صورتی نماد آرامش و رنگ سفید نماد ملایمت می باشد

Currency 580,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل گلایل سفید 150 شاخه - گل لیلیوم صورتی 30 گل - گل آنتریوم سفید 20 شاخه
درر این پایه نقاشی 2 طبقه از گل گلایل سفید - آنتریوم سفید و لیلیوم صورتی استفاده شده است که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی بوده و رنگ صورتی نماد آرامش است

Currency 330,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل گلایل سفید 90 شاخه - گل لیلیوم صورتی 20 گل
در این پایه نقاشی ترحیم از 90 شاخه گل گلایل و 20 گل لیلیوم صورتی استفاده شده است که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی و رنگ صورتی نماد آرامش می باشد

Currency 650,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل گلایل سفید 100 شاخه - گل شبو 50 شاخه (در صورت نبودن به علت تغییر فصل از گل گلایل استفاده می شود)گل آنتریوم سفید 25 شاخه - گل لیلیوم سفید 20 گل
در این تاج گل از گلهای گلایل - شبو - آنتریوم و لیلیوم استفاده شده است که ترکیب این گلها کاملا سفید بوده و رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی بوده که برای مراسم ترحیم بسیار مناسب می باشد

Currency 780,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل گلایل سفید 100 شاخه - گل رز سفید هلندی 50 شاخه - گل آنتریوم سفید 30 شاخه - گل آنتریوم سبز 15 شاخه - گل لیلیوم صورتی 30 گل
در این تاج گل زیبا از گلهای گلایل - آنتریوم سفید و سبز - لیلیوم صورتی و رز سفید استفاده شده است که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که برای مراسم ترحیم بسیار مناسب می باشد

Currency 400,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل گلایل سفید 100 شاخه - گل شبو 30 شاخه(در صورت نبودن به علت تغییر فصل گل جایگزین استفاده می شود)-گل آنتریوم سفید 11 شاخه - گل لیلیوم صورتی 11 گل

Currency 300,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل گلایل سفید 100 شاخه - گل آنتریوم سفید 9 شاخه - گل لیلیوم صورتی 5 گل - گل آلسترمریا بنفش 20 گل
در این پایه نقاشی از 100 شاخه گل گلایل که این گل در یونان باستان به عنوان شمشیر بوده است و گل آنتریوم سفید و لیلیوم صورتی جلوه خاصی به این تاج گل داده است که برای مراسم ترحیم بسیار زیبا می باشد