گلزار بهاره
 

باکس گل طبیعی

Currency 276,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز لب ماتیکی هلندی 25 شاخه - گل لیسی انتوس کرم 6 دسته
در این باکس مربعی شکل قهوه ای از 25 شاخه رز لب ماتیکی و 6 دسته لیسی انتوس کرم استفاده شده است که ترکیب این دو گل جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 174,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 9 شاخه - گل رز آبی 10 شاخه
در این باکس گل سفید از 9 شاخه رز قرمز هلندی که بیانگر رساندن احساسات و عواطف و عشق به معشوق می باشد و 10 شاخه رز آبی که رنگ آبی نماد احساسات عمیق و روشنایی در برابر خداوند می باشد که بسیار زیباست

Currency 168,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز سفید هلندی 8 شاخه - گل لیسی انتوس کرم 3 دسته - گل داودی مینیاتور سبز 2 دسته
در این باکس گل زیبا از گلهای رز سفید و لیسی انتوس و داودی مینیاتور سبز استفاده شده است که رز سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که برای هدیه دادن بسیار خاص و زیبا می باشد .

Currency 300,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز ایرانی 100 شاخه - رز سفید ایرانی 16 شاخه

Currency 204,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز ایرانی 50 شاخه - گل رز گلبهی هلندی 9 شاخه
در این باکس گل که برای مراسم تولد - ولنتاین بسیار زیبا می باشد از حرف انگلیسی F با رز گلبهی استفاده شده است که رز قرمز که زمینه این باکس می باشد بسیار زیبا می باشد و بانگر رساندن احساسات و عواطف عشق به معشوق می باشد

Currency 336,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آلسترمریا صورتی و سفید- بنفش -قرمز - گل لیسی انتوس کرم - داودی مینیاتور سفید و صورتی
در این مدل از باکس چرمی که به مدل بهاره گفته می شود از ترکیب بیش از 10 رنگ استفاده شده است که برای مراسم های گوناگون بسیار خاص و زیبا می باشد

Currency 348,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز 36 شاخه
در این باکس شیشه خاص و زیبا از 36 شاخه رز قرمز استفاده شده است که رز قرمز هلندی بیانگر رساندن عواطف - احساسات و عشق به معشوق است که برای هدیه دان بسیار خاط و زیبا می باشد

Currency 210,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز ایرانی 20 شاخه

Currency 108,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز زرد هلندی 10 شاخه - گل کلم (در صورت نبودن به علت تغییر فصل گل جایگزین استفاده می شود) 3گل
در این باکس چرمی مشکی از 10 شاخه گل رز زرد هلندی استفاده شده است که رنگ زرد بیانگر تفکرمثبت - سرخوشی و گرمی می باشد که برای هدیه دادن بسیار مناسب می باشد.

Currency 60,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل داودی مینیاتور زرد و صورتی 2 دسته - گل آلسترمریا سفید 4 شاخه
در این باکس گل از گل داودی مینیاتور زرد و صورتی و آلسترمریا سفید استفاده شده است که به این ترکیب مدل بهاره گفته می شود که بسیار زیبا می باشد

Currency 222,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 20 شاخه
در این باکس گل از 20 شاخه گل رز قرمز هلندی استفاده شده است که گل رز قرمز پیام آور احساسات و عشق به معشوق می باشد که برای هدیه دادن بسیار مناسب و زیبا می باشد .

Currency 216,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 20 شاخه
در این باکس گرد از 20 شاخه گل رز قرمز هلندی استفاده شده است که گل رز قرمز هلندی پیام آور عشق به معشوق می باشد که برای هدیه دادن بسیار مناسب و خاص می باشد

Currency 102,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آلسترمریا قرمز 15 شاخه - گل آلسترمریا سفید 5 شاخه
در این باکس گل از گل آلسترمریا قرمز و سفید استفاده شده است که رنگ قرمز نماد عشق و محبت و رنگ سفید نماد پاکی و مهربانی می باشد که ترکیب این دو رنگ بسیار خاص و زیبا می باشد

Currency 138,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز لب ماتیکی هلندی 11 شاخه - گل فرزیا سفید 1 دسته (در صورت نبودن گل جایگزین استفاده می شود )
در این باکس گل رز لب ماتیکی هلندی استفاده شده است که رز لب ماتیکی ترکیب رنگی از سفید و صورتی دارد که نماد آرامش - ملایمت و مهربانی می باشد و گل فرزیا هم جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 96,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز 8 شاخه - گل رز لب ماتیکی 1 شاخه
در این باکس گل از رز قرمز و رز لب ماتیکی استفاده شده است که رز قرمز بیانگر احساسات به معشوق می باشد و رز لب ماتیکی نماد آرامش می باشد که جلوه خاصی به این باکس گل داده است

Currency 84,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 6 شاخه - گل رز آبی 1 شاخه
در این باکس گل چرمی از گل رز آبی و قرمز استفاده شده است که رز قرمز نماد رساندن پیام عشق به معشوق می باشد و رنگ آبی نماد اعتماد می باشد که برای هدیه دادن بسیار مناسب می باشد

Currency 66,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز آبی - قرمز - لب ماتیکی - سفید و نارنجی هرکدام 1 شاخه - گل کلم (در صورت نبودن به علت تغییر فصل گل جایگزین استفاده می شود )
در این باکس گل از ترکیب چندیدن رنگ گل رز استفاده شده است که هرکدام دارای یک معنا می باشد که برای هدیه دادن بسیار خاص و مناسب می باشد

Currency 78,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل داودی مینیاتور زرد 3 دسته - داودی مینیاتور قرمز 3 دسته
در این باکش گل از2 رنگ داودی مینیاتور زرد و قرمز استفاده شده است که رنگ زرد نماد تفکر مثبت و روشنایی و گرمی می باشد و رنگ قرمز نماد عشق جاویدان می باشد

Currency 60,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل داودی مینیاتور زرد 3 دسته - گل داودی مینیاتور سفید 1 دسته
در این مدل باکس از گل داودی مینیاتور زرد و سفید استفاده است که رنگ زرد نماد تفکر مثبت - روشنی و گرما می باشد و رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی که ترکیب این دو گل برای هدیه دادن بسیار مناسب می باشد

Currency 204,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 8 شاخه - آلسترمریا قرمز 15 شاخه
در این مدل ار باکس مشکی به جنس سبد استفاده شده است که بسیار زیبا می باشد که داخل آن از گلهای رز و آلسترمریا قرمز استفاده شده است که رنگ قرمز نماد قدرت و عشق می باشد که ترکیب آلسترمریا و رز قرمز جلوه خاصی به این مدل داده است .

Currency 138,000 product-img
close

گلهای کاز شده : گل رز سفید 6 شاخه - گل آلسترمریا بنفش 10 شاخه
در این باکس مربعی چرمی که به رنگ قهوه ای می باشد از رز سفید که رنگ سفید نماد ملایمت . مهربانی و آلسترمریا بنفش که رنگ بنفش هم نماد قدرت و ثروت می باشد که استفاده شده است که جلوه خاصی به این باکس گل داده است

Currency 438,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 40 شاخه

Currency 138,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 9 شاخه - گل آلسترمریا زرد 5 شاخه -

Currency 72,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل میخک قرمز 2 دسته - گل رز قرمز یک دسته