گلزار بهاره
 

باکس گل طبیعی

Currency 110,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل میخک صورتی - گل آلسترمریا - گل لیسی انتوس صورتی - گل داودی مینیاتور سبز - غنچه گل لیلیوم و غنچه گل گلایل

Currency 145,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 9 شاخه - گل آلسترمریا قرمز 15 شاخه
در این باکس گل زیبا و خاص از گل رز قرمز و آلسترمریا قرمز استفاده شده است که رنگ قرمز نماد گرمی - عشق جاویدان می باشد

Currency 75,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز 7 شاخه - گل داودی مینیاتور سبز یک دسته
در این باکس مربعی شکل چرمی از گل رز قرمز و داودی سبز استفاده شده است که رنگ قرمز پیام آور احساسات عاشق به معشوق می باشد و رنگ سبز نماد آزادی و رهایی می باشد

Currency 150,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل داودی مینیاتور صورتی - گل آلسترمریا قرمز - گل قلنفور - گل داودی مینیاتور سبز - گل رز قرمز هلندی
در این باکس گل که به آن مدل بهاره گفته میشود از چندین گل مختلف استفاده شده است که ترکیب گلهای آلسترمریا - داودی مینیاتور - رز و قلنفور جلوه خاصی به این باکس گل داده است

Currency 145,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 16 شاخه - گل داودی مینیاتور سبز 1 دسته
در این باکس گل قرمز از 16 شاخه گل رز قرمز استفاده شده است که نماد گل رز قرمز بیانگر و پیام آور احساسات و عشق به معشوق می باشد و داودی مینیاتور سبز جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 230,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز هلندی لب ماتیکی 20 شاخه - گل داودی مینیاتور صورتی - گل آلسترمریا بنفش 10 شاخه
در این باکس گل که برای تولد و قدم نو رسیده بسیار مناسب می باشد از گلهای رز لب ماتیکی -السترمریا و داودی مینیاتور صورتی استفاده شده است که ترکیب این 3 نوع گل جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 230,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز لب ماتیکی هلندی 25 شاخه - گل لیسی انتوس کرم 6 دسته
در این باکس مربعی شکل قهوه ای از 25 شاخه رز لب ماتیکی و 6 دسته لیسی انتوس کرم استفاده شده است که ترکیب این دو گل جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 145,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 9 شاخه - گل رز آبی 10 شاخه
در این باکس گل سفید از 9 شاخه رز قرمز هلندی که بیانگر رساندن احساسات و عواطف و عشق به معشوق می باشد و 10 شاخه رز آبی که رنگ آبی نماد احساسات عمیق و روشنایی در برابر خداوند می باشد که بسیار زیباست

Currency 140,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز سفید هلندی 8 شاخه - گل لیسی انتوس کرم 3 دسته - گل داودی مینیاتور سبز 2 دسته
در این باکس گل زیبا از گلهای رز سفید و لیسی انتوس و داودی مینیاتور سبز استفاده شده است که رز سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که برای هدیه دادن بسیار خاص و زیبا می باشد .

Currency 250,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز ایرانی 100 شاخه - رز سفید ایرانی 16 شاخه

Currency 170,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز ایرانی 50 شاخه - گل رز گلبهی هلندی 9 شاخه
در این باکس گل که برای مراسم تولد - ولنتاین بسیار زیبا می باشد از حرف انگلیسی F با رز گلبهی استفاده شده است که رز قرمز که زمینه این باکس می باشد بسیار زیبا می باشد و بانگر رساندن احساسات و عواطف عشق به معشوق می باشد

Currency 280,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آلسترمریا صورتی و سفید- بنفش -قرمز - گل لیسی انتوس کرم - داودی مینیاتور سفید و صورتی
در این مدل از باکس چرمی که به مدل بهاره گفته می شود از ترکیب بیش از 10 رنگ استفاده شده است که برای مراسم های گوناگون بسیار خاص و زیبا می باشد

Currency 290,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز 36 شاخه
در این باکس شیشه خاص و زیبا از 36 شاخه رز قرمز استفاده شده است که رز قرمز هلندی بیانگر رساندن عواطف - احساسات و عشق به معشوق است که برای هدیه دان بسیار خاط و زیبا می باشد

Currency 175,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز ایرانی 20 شاخه

Currency 90,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز زرد هلندی 10 شاخه - گل کلم (در صورت نبودن به علت تغییر فصل گل جایگزین استفاده می شود) 3گل
در این باکس چرمی مشکی از 10 شاخه گل رز زرد هلندی استفاده شده است که رنگ زرد بیانگر تفکرمثبت - سرخوشی و گرمی می باشد که برای هدیه دادن بسیار مناسب می باشد.

Currency 50,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل داودی مینیاتور زرد و صورتی 2 دسته - گل آلسترمریا سفید 4 شاخه
در این باکس گل از گل داودی مینیاتور زرد و صورتی و آلسترمریا سفید استفاده شده است که به این ترکیب مدل بهاره گفته می شود که بسیار زیبا می باشد

Currency 185,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 20 شاخه
در این باکس گل از 20 شاخه گل رز قرمز هلندی استفاده شده است که گل رز قرمز پیام آور احساسات و عشق به معشوق می باشد که برای هدیه دادن بسیار مناسب و زیبا می باشد .

Currency 180,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 20 شاخه
در این باکس گرد از 20 شاخه گل رز قرمز هلندی استفاده شده است که گل رز قرمز هلندی پیام آور عشق به معشوق می باشد که برای هدیه دادن بسیار مناسب و خاص می باشد

Currency 85,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آلسترمریا قرمز 15 شاخه - گل آلسترمریا سفید 5 شاخه
در این باکس گل از گل آلسترمریا قرمز و سفید استفاده شده است که رنگ قرمز نماد عشق و محبت و رنگ سفید نماد پاکی و مهربانی می باشد که ترکیب این دو رنگ بسیار خاص و زیبا می باشد

Currency 115,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز لب ماتیکی هلندی 11 شاخه - گل فرزیا سفید 1 دسته (در صورت نبودن گل جایگزین استفاده می شود )
در این باکس گل رز لب ماتیکی هلندی استفاده شده است که رز لب ماتیکی ترکیب رنگی از سفید و صورتی دارد که نماد آرامش - ملایمت و مهربانی می باشد و گل فرزیا هم جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 80,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز 8 شاخه - گل رز لب ماتیکی 1 شاخه
در این باکس گل از رز قرمز و رز لب ماتیکی استفاده شده است که رز قرمز بیانگر احساسات به معشوق می باشد و رز لب ماتیکی نماد آرامش می باشد که جلوه خاصی به این باکس گل داده است

Currency 70,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 6 شاخه - گل رز آبی 1 شاخه
در این باکس گل چرمی از گل رز آبی و قرمز استفاده شده است که رز قرمز نماد رساندن پیام عشق به معشوق می باشد و رنگ آبی نماد اعتماد می باشد که برای هدیه دادن بسیار مناسب می باشد

Currency 55,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز آبی - قرمز - لب ماتیکی - سفید و نارنجی هرکدام 1 شاخه - گل کلم (در صورت نبودن به علت تغییر فصل گل جایگزین استفاده می شود )
در این باکس گل از ترکیب چندیدن رنگ گل رز استفاده شده است که هرکدام دارای یک معنا می باشد که برای هدیه دادن بسیار خاص و مناسب می باشد

Currency 65,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل داودی مینیاتور زرد 3 دسته - داودی مینیاتور قرمز 3 دسته
در این باکش گل از2 رنگ داودی مینیاتور زرد و قرمز استفاده شده است که رنگ زرد نماد تفکر مثبت و روشنایی و گرمی می باشد و رنگ قرمز نماد عشق جاویدان می باشد